Skip to main content

tvorba internetových stránok . tvorba eshopov . internetový marketing a poradenstvo

Analytická štúdia Sektoru turistických informačných centier na Slovensku

dbart - weby s nadhľadom
18. október 2017

V roku 2017 som koordinoval realizáciu Analytickej štúdie sektoru turistických informačných centier na Slovensku. Zo štúdie vyplynula séria školení a poradenstva na viacerých miestach Slovenska, ktorých cieľom bolo napomôcť zviditeľneniu informačných centier v sektore turizmu na internete.

Dôležitá informácia: Štúdia bola realizovaná v roku 2017 a k jari 2021 bolo už mnoho odporúčaní zo štúdie zavedených do praxe. Medzitým bola pre AiCES spracovaná Metodická príručka, spracovaný Dizajn manuál loga AiCES, presne špecifikovaný a zavedený Systém kvality, bolo realizovaných niekoľko kôl prezenčných aj online školení zameraných na viacero oblastí. Školenia prebiehali napríklad na témy zavádzania systému kvality, propagácie informačných centier v ich prevádzkach, ale aj propagácie v online priestore, kde som školenia v rámci Slovenska zastrešoval v rokoch 2018 a 2019. V roku 2020 realizovala školenia špecializované na online marketing bratislavská spoločnosť Wooacademy.

Cieľom tohto článku je prezentovať základné informácie o stave informačných centier združených v Asociácii informačných centier Slovenska (ďalej AiCES). Článok je prepisom reportáže, ktorú zachytila internetová televízia www.appday.tv na IV. kolokviu AiCES, 18. októbra 2018 v Bratislave. Okrem mňa vystupuje v zázname aj prezidentka AiCES, PaedDr. Ivona Fraňová, PhD..

V roku 2017 bola spracovaná Analytická štúdia sektoru turistických informačných centier na Slovensku a nadväzujúca metodická príručka pre poskytovanie informácií, ktorú verejným obstarávaním zadalo na spracovanie Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. AiCES prijala rozhodnutie, že pokiaľ sa otvorí novela zákona o cestovnom ruchu, je v nej potrebné nastaviť financovanie prevádzkových nákladov turistických informačných centier.

Asociácia informačných centier združuje turistické informačné centrá, ktoré po rokoch vlastne získali určitý kvalitatívny štandard aj tým, že sa zaviedli nejaké technické normy. Podľa mňa je to jedna z tých organizácií v cestovnom ruchu, ktoré zbierajú najkvalitnejšie informácie z hľadiska turizmu, pretože ich zároveň aj overujú.

Majú ešte informačné centrá, a teraz mám na mysli kamenné, svoju opodstatnenosť v tejto internetovej dobe?

Jednoznačne, je to miesto prvého kontaktu kam chodia ľudia, kde môžu priamo reagovať vlastne na tých ľudí, ktorí obsluhujú, ktorí im poskytujú informácie. Je to oveľa akčnejšie, než keď si cez internet ako keby pasívne hľadám tie informácie a sám sa rozhodujem. Mám šancu konzultovať to svoje rozhodnutie a ten človek, ktorý je za pultom sa vlastne vie kompetentne pýtať, pretože má množstvo skúseností s ďalšími turistami.

V čom je výhoda a prípadne aj nevýhoda byť členom AiCES?

Tak výhoda byť členom AiCES je v tom, že ste členom nejakej skupiny, nejakého tímu. Je to výmena skúseností, je to akási poradenská činnosť, kde je pre vás možnosť konzultácií. Jednoducho, kto je členom, zároveň má ako keby značku kvality. Nevýhodou, keď nie som členom AiCES, jednoducho „hrám sa na svojom piesočku“ ako sa hovorí a neposudzujem sa ďalej.

Projekt bol predstavený verejnosti v podstate teraz, tej verejnosti členov AiCES, teda turistickým informačným centrám, ktorých je na Slovensku 54. Cieľom tohto projektu bolo vlastne zmapovať aktuálny stav turistických informačných centier, ako sú vnímané, ako je vnímaná zastrešujúca organizácia AiCES, ktorá tým informačným centrám pomáha. Moja úloha ako realizátora toho projektu bolo nájsť správnych partnerov na to, aby sme to vedeli zmapovať aj z hľadiska tej odbornej verejnosti, aj z hľadiska tej, ktorá je mne blízka a to je internetový marketing. Akým spôsobom sú dnes informačné centrá prezentované na internete, ktoré sú tými lídrami, od ktorých sa môžu ostatní učiť. Aby sa dosiahol ten základný cieľ, ktorý AiCES má a to je jednak stabilizovať informačné centrá, ktoré sú na slovenskom trhu a rozšíriť ich aj do tých okresoch, kde zatiaľ nie sú, Trebárs je tam 14 percent okresov, ktoré na Slovensku nemajú zastúpenie v informačných centrách. Takže turista keď chce ísť do nejakých okrajových okresov, tak nevie sa tam dohľadať informácií.

Aká je podľa vás alebo teda aj z toho výskumu úroveň informačných stredísk na Slovensku.

Najhoršie, keď to porovnávam s okolitými krajinami. U nás je stále taká turbulencia informačných centier. Na jednej strane sú tu financie, sú tu granty, kde sa budujú informačné centrá, ale keď sa majú prevádzkovať, začína byť problém. Takže u nás je ten problém, že nemáme viaczdrojové financovanie informačných centier. Financuje ho len zriaďovateľ a na regionálnej a národnej úrovni nemáme partnera, ktorý by mal záujem jednoducho dávať do toho financie. Informačné centrá vytvárajú informačnú sieť pre návštevníka. A malo by byť v záujme nás všetkých, aby bola kvalitná a aby bola dobrá.


dokument na stiahnutie

Štúdia bola realizovaná v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. na základe výsledku verejného obstarávania. Vlastníkom štúdie je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.